Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Program studiów

Charakterystyka studiów

Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu
cyklu wykładów wspieranych zajęciami praktycznymi, warsztatowymi oraz szkoleniami
certyfikowanymi.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych
w przedsiębiorstwach sektora MSP oraz przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w
szczególności spółdzielniach.

Studia te są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-,małych i
średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego
reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja stawiają przed
przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do
wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje tzw. szum
informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadążających się okazji, dlatego
niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzania. Studia
pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia skierowane są do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą grupę stanową podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielni. Specjalnie dla tej
grupy słuchaczy została przygotowana „ścieżka I”, której podstawa programowa dotyczy przede
wszystkim zagadnień związanych z: zarządzaniem zasobami ludzkimi, pozyskiwaniem i analizą
danych, budowaniem marki pracodawcy, prawa czy zagadnieniami finansowymi
uwzględniającymi specyfikę podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości.

 

Drugą grupę słuchaczy stanowią: przedsiębiorcy, właściciele, wspólnicy i pracownicy mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw, dla których została opracowana „ścieżka II”.

W tym przypadku podstawa programowa obejmuje: tworzenie modeli biznesowych, wykorzystanie e-
biznesu, umiejętności budowania zespołów, prowadzenie badań rynku, pozyskiwanie i
przetwarzanie danych oraz elementy zarządzania finansami i controlingu na poziomie MSP.

Szczegółowy program studiów