Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Certyfikacja

Certyfikacja

Każda „ścieżka kształcenia” kończy się szkoleniem certyfikowanym prowadzonym przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytora. Słuchacze mają do wyboru  jedno z dwóch szkoleń certyfikowanych:

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 – realizowane przez firmę LUQAM
 • AgilePM Foundation – realizowane przez firmę Inprogress

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001

Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od planowania po weryfikację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001.

 PROGRAM

 1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.
 2. Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych
  z ryzykiem.
 3. Zabezpieczenia wymagane przez normę.
 4. Techniki auditowania.
 5. Postępowanie z niezgodnościami,
 6. Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i auditowania skuteczności wdrożonych PCD.
 7. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 8. Dokumentowanie auditu.
 9. Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.
 10. Ćwiczenia z zakresu auditowania.
 11. Egzamin końcowy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.
 • Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.
 • Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

AgilePM® Foundation

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia dostępne są w języku polskim i angielskim.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem zatwierdzonym przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Foundation.

Adresaci

 • Kierownicy projektów.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Ramowy program szkolenia

 1. Czym jest podejście zwinne?
 2. Gra szkoleniowa Agile Game: Agile Warrior.
 3. Filozofia i Pryncypia AgilePM.
 4. Agile Project Management.
 5. Role i odpowiedzialności.
 6. Przygotowanie projektu Agile Project Management.
 7. Cykl życia projektu, Fazy, Produkty
 8. Komunikacja
 9. Priorytety wymagań oraz Timeboxing (okienka czasu).
 10. Wymagania oraz szacowanie wymagań.
 11. Dostarczanie jakości.
 12. Planowanie w Agile.
 13. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i obecnie można go zdawać zarówno w języku polskim jak i angielskim. Certyfikat AgilePM Foundation jest ważny bezterminowo.